Jak do nas trafić?
Znajdziesz nas na Youtube
Login
Hasło

Informacja konsumencka

Działając na podstawie ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku ( Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.3 ), podaję do wiadomości kupujących następujące informacje o:

1. Danych sprzedającego.
Sklepy internetowe o adresach: www.kamery-ip.com, www.szafa-rackowa.pl, www.lan.sklep.pl, www.szafa-rackowa.pl, www.media-konwertery.pl, www.dyski-sieciowe.pl, www.sklep.inter-comp.pl, www.routery.sklep.pl prowadzone są przez firmę Inter-Comp.Pl Marek Kowalski, z siedzibą w Koronowie (86-010), przy ul. Dwrocowej 36a/9, która została wpisana do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  (CEIDG), o numerze  NIP: 967-038-64-14. REGON: 093166716.

Adresy stron internetowych: www.kamery-ip.com, www.szafa-rackowa.pl, www.lan.sklep.pl, www.szafa-rackowa.pl, www.media-konwertery.pl, www.dyski-sieciowe.pl, www.sklep.inter-comp.pl, www.routery.sklep.pl, www.firewall-utm.pl

2. We wszelkich sprawach związanych z użytkowaniem strony Sklepu Kupujący może kontaktować się w następujący sposób:

-adres poczty elektronicznej: info@kamery-ip.com
-numer telefonu +48 52 511 88 55 (opłata jak za poł. standardowe)
-adres reklamacyjny: info@inter-comp.pl
-adres sprzedawcy: Koronowo, ul. Pogodna 13
-Nr konta bankowego: 56 1090 1072 0000 0001 0689 6313


3. Istotnych właściwościach towaru.
Przedmiotem umowy sprzedaży są: produkty przedstawione na stronach Sklepu internetowego – ich właściwości są szczegółowo opisane przy każdym produkcie.
Dostarczany towar jest nowy i nieużywany oraz oryginalnie zapakowany.

4. Cenie.
Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła. Cena nie obejmuje kosztów dostawy.
Cena towaru oraz koszty przesyłki podane zostaną w podsumowaniu zamówienia oraz na rachunku dołączonym do towaru.

5. Zasadach płatności.
Kupujący ma do wyboru:
-płatność gotówką za pobraniem;
-płatność gotówką przy odbiorze osobistym
-płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu

6. Terminie związania ceną
.
Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie w czasie późniejszym.

7. Kosztach i terminie dostawy.
Towar wysyłany jest – w zależności od dostępności zamówionego produktu – w terminie  2-14 dni. Koszt dostawy w  zależności od wybranej przez kupującego opcji wynosi :
  - przesyłka kurierska, przedpłata na konto - 23 PLN
  - przesyłka kurierska, za pobraniem - 23 PLN
  - dostawa na terenie Bydgoszczy i okolic - 15 PLN
  - odbiór osobisty -  0 PLN

8. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

9. Prawie odstąpienia.
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać na adres e-mail podany wyżej lub adres siedziby firmy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
[wzór odstąpienia - pobierz]

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na podany adres e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę kosztów dostawy towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy;
2) w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
5) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy;
8) w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji ;
9) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartych w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Sposobie reklamacji.
Jeśli na towar została udzielona gwarancja, kupujący uprawniony jest - według własnego wyboru - do stosowania się do procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową.
Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
Prawa i obowiązki kupującego. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, Sprzedający  ponosi  odpowiedzialność na  zasadach  określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne rzeczy(rękojmia).
Sprzedający  na podstawie art. 558§1  Kodeksu cywilnego  całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, czyli osób dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
W przypadku umowy z konsumentem  jeżeli wada fizyczna  została  stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy,  przyjmuje  się,  że  istniała  ona  w  chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.
Jeśli w ocenie konsumenta towar ma wadę może :
1) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie 1 roku od zauważenia wady i nie dłużej niż 2 lata od momentu jego wydania, zażądać jednego z czterech działań:
* wymiany towaru na nowy;
* naprawy towaru;
* obniżenia ceny - określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).;
* odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.
Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:
•    byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy, lub
•    w  porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu  rękojmi,  jest  obowiązany  na  koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument  jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i  niebezpieczeństwo Sprzedającego. 
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w  pkt 15.14
Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych bezpieczniej zrobić to pisemnie i przesłać na adres pocztowy sklepu lub e-mail : info@inter-comp.pl. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi , podając swoje dane, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon . Po otrzymaniu e-maila, sprzedający wyśle informację, czy i w jaki sposób, a także na jaki adres wysłać lub dostarczyć reklamowany towar. Reklamacje rozpatrywane są w terminie - do 14 dni od daty zgłoszenia. Jeśli Sklep odrzuci reklamację, to w odpowiedzi na reklamację poinformuje klienta o tym, że zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo oraz wskaże, który podmiot będzie do tego właściwy.

11. Kodeksie dobrych praktyk.
Sklep stosuje kodeks dobrych praktyk , o których mowa w ustawie z 23.08.2007 r.o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

12. Kaucjach i zabezpieczeniach.
Sklep nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

13. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
-www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
-https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
-www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
-www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
-jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
-może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl,
-może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,

3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu:
zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sklepem w celu rozwiązania sporu lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy: www.wiih.com.pl.
Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Inter-Comp.Pl wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.
W przeglądarce interenetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Klauzula informacyjna RODO - pobierz.

Ok, rozumiem
Live Chat